ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน | 6 วัน 5 คืน

ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน | 6 วัน 5 คืน
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : IN13FD6DGO (GFD001)

เดินทาง : 27 ตุลาคม 19 - 31 มกราคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,990

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์

โรงแรม Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองคยา

2

พุทธคยา – เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา

โรงแรม Om Residency Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองกุสินารา

3

กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - ลุมพินี (เนปาล)

โรงแรม Nansc Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองลุมพินี

4

สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี

โรงแรม City Inn Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณสี

5

ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา

โรงแรม Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองคยา

6

พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                      
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ : 27 ต.ค-01 พ.ย.  62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999
วันที่ : 10-15 พ.ย. 62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999
วันที่ : 24-29 พ.ย. 62 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999
วันที่ : 01-06 ธ.ค. 62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999
วันที่ : 08-13 ธ.ค. 62 22,999 22,999 21,999 5,900 11,999
วันที่ : 05-10 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999
วันที่ : 12-17 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999
วันที่ : 19-24 ม.ค 63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999
วันที่ : 26-31 ม.ค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 9,999
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย)
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย  ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน | 6 วัน 5 คืน ทัวร์อินเดีย 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest