ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล| 6 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล| 6 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล| 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : IN12TG6DGO (TG001)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 29 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

28,900

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป

พัก SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

2

ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา

พัก SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

3

ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา

พัก HOTEL ROSE PETAL SIMILAR หรือเทียบเท่า

4

ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา

พัก CRYSTAL SAROVAR PREMIER AGRA หรือเทียบเท่า

5

อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด – สนามบิน

6

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
วันที่ :  03 – 08 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.-
วันที่ :  22 – 27 เม.ย. 63  29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.-
วันที่ :  29 เม.ย. – 04 พ.ค.63    29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.-
วันที่ :  6 – 11 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.-
วันที่ :  20 – 25 พ.ค. 63   28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.-
วันที่ :  3 – 9 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.-
วันที่ :  24 – 29 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.-
 
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล| 6 วัน 4 คืน ทัวร์อินเดีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest