ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate| 6 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate| 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : IN12TG6DGO (GTG001)

เดินทาง : 13 กรกฎาคม 19 - 31 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

26,900

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) (TG323 07.35-10.35)

โรงแรม Mapple Emerald หรือเทียบเท่า,เมืองเดลลี

2

เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์

ที่พัก บ้านเรือ HOUSE BOAT

3

ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา

ที่พัก บ้านเรือ HOUSE BOAT

4

ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา

ที่พัก บ้านเรือ HOUSE BOAT

5

ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี

6

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG316 23.30-05.25+1)

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ :  13-18 ก.ค. 62                                                                                           26,900 25,900 24,900 5,900 13,900
วันที่ :  25-30 ก.ค. 62                                                                                           26,900 25,900 24,900 5,900 13,900
วันที่ :  07-12 ก.ย. 62                                                                                           25,900 24,900 23,900 5,900 14,400
วันที่ :  05-10 ต.ค. 62                                                                                           28,900 27,900 26,900 5,900 15,400
วันที่ :  11-16 ต.ค. 62                                                                                           28,900 27,900 26,900 5,900 14,900
วันที่ :  12-17 ต.ค. 62                                                                                           28,900 27,900 26,900 5,900 14,900
วันที่ :  19-24 ต.ค. 62                                                                                           28,900 27,900 26,900 5,900 14,900
วันที่ :  26-31 ต.ค. 62                                                                                           28,900 27,900 26,900 5,900 14,900
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย)
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค “เคเบิลคาร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ กุตุบมีนาร์ ประตูชัย India Gate| 6 วัน 4 คืน ทัวร์อินเดีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest