ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี วัดพระพิฆเนศ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี วัดพระพิฆเนศ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี วัดพระพิฆเนศ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : IN11XW5DGO (XW001)

เดินทาง : 3 มีนาคม 20 - 24 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

16,990

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

2

เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล

ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ

3

ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อน้ำจันเบารี - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล

ที่พัก โรงแรม The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา

4

อักรา – เดลลี – วัดอักชารดาห์ม - ประตูชัย (India Gate) - ตลาดจันปาท – สนามบิน

5

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : India Here we go

เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY (XW)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ :  3-7 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  5-9 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990
วันที่ :  10-14 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  12-16 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  17-21 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  19-23 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  24-28 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  26-30 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990
วันที่ :  2 – 6 เม.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  9 – 13 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 2,900 12,400
วันที่ :  30 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  12 – 16 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  21 – 25 พ.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  2 – 6 มิ.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  23 – 27 มิ.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  2 – 6 ก.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  23 – 27 ก.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  11 – 15 ส.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  25 – 29 ส.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  3 – 7 ก.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  24 – 28 ก.ย. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  8 – 12 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  13 – 17 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
วันที่ :  20 – 24 ต.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 11,400
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล  นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี วัดพระพิฆเนศ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์อินเดีย 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest