ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 5 วัน 2 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 5 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : IN11XW5DGO (GXW001)

เดินทาง : 8 สิงหาคม 19 - 26 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 2คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,990

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XW306 : 22.25-01.15)

2

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) – ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล

โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ

3

ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล

โรงแรม The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา

4

อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี)

5

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XW305 : 02.55-08.20)

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน BY (XW)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ :  08-12 ส.ค. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  15-19 ส.ค. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  22-26 ส.ค. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  12-16 ก.ย. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  19-23 ก.ย. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  26-30 ก.ย. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  03-07 ต.ค. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  10-14 ต.ค. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
วันที่ :  22-26 ต.ค. 62                                                                                          14,990 14,990 14,990 4,900 5,990
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย)
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล  นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 5 วัน 2 คืน ทัวร์อินเดีย 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest