ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : EU7SQ7DZG – (FCO01)

FOCUS ITALY

7 วัน 4 คืน

เที่ยวอิตาลีครบสูตร สายการบิน 5 ดาว

โรม – ฟลอเร้นซ์ – ปิซ่า – เวนิส – มิลาน

เดินทาง กันยายน 2561 – มกราคม 2562

เริ่มต้น 45,888.-

ทัวร์อิตาลี

• ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน • วาติกัน • เวนิส • น้ำพุเทรวี่ • ฟลอเรนซ์

• จตุรัสดูโอโม • หอเอนปิซ่า • จตุรัสซานมาริโต • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม • Leccio The Mall Outlet

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
2สิงคโปร์ – โรม (อิตาลี) – โคลอสเซียม – วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
BRAND HOTEL, ROME

★★★★

3โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ
WEST FLORENCE HOTEL, FLORENCE

4ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เวนิส
POPPI HOTEL, VENICE

5เวนิส สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
GRAND MILANO MALPENSA HOTEL, MILAN

6มิลาน – สนามบินมิลาน – สิงคโปร์
7สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

09 – 15 กันยายน 256145,88845,88844,8888,000
23 – 29 กันยายน 256145,88845,88844,8888,000
07 – 13 ตุลาคม 256147,88847,88846,8888,000
21 – 27 ตุลาคม 256147,88847,88846,8888,000
05 – 11 พฤศจิกายน 256145,88845,88844,8888,000
19 – 25 พฤศจิกายน 256145,88845,88844,8888,000
03 – 09 ธันวาคม 256147,88847,88846,8888,000
10 – 16 ธันวาคม 256147,88847,88846,8888,000
31 ธันวาคม – 06 มกราคม 256154,88854,88853,8889,000

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป