ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ มหาวิหารบาธ | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ มหาวิหารบาธ | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ มหาวิหารบาธ | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : EU29BI6DZG (LHR05)

เดินทาง : 13 กรกฎาคม 19 - 31 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2

ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน

3

เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า

4

เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า

5

เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

6

ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน
ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน
ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

13 – 18 กรกฎาคม 2562

(16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา)

13JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

13JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

17JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

18JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

32,999 32,999 32,999 8,999 19,999
26 – 31 กรกฎาคม 2562

(28 ก.ค. คล้ายวันเฉลิม ร. 10 / 29 ก.ค. วันหยุดชดเชย)

26JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

26JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

30JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

31JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
08 – 13 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ)

08OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

08OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

12OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

13OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
11 – 16 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

11OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

11OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

15OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

16OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
12 – 17 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

12OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

12OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

16OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

17OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
19 – 24 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

19OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

19OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

23OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

24OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
22 – 27 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

22OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

22OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

26OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

27OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
26 – 31 ตุลาคม 2562 26OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

27OCT BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

30OCT BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

31OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999
05 – 10 พฤศจิกายน 2562 05NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

06NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

09NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

10NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999
16 – 21 พฤศจิกายน 2562 16NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

17NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

20NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

21NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999
24 – 29 ธันวาคม 2562 24DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

25DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

28DEC BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

29DEC BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

27DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

28DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

31DEC BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1

01JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

28DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

29DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

01JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

02JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999
31 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2562

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

31DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

01JAN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

04JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

05JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ มหาวิหารบาธ | 6 วัน 3 คืน ทัวร์อังกฤษ 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest