ทัวร์ออสเตรเลีย

รหัสทัวร์ : AU4TG5DGL

PERTH

5 วัน 3 คืน

ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก – ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค
CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล

เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 43,900.-

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)
2เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง
TRAVELODGE PERTH

★★★

3เพิร์ธ – สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานผลิตไวน์ – ชิมไวน์ – เอ้าท์เล็ท
TRAVELODGE PERTH

★★★

4อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES – พินาเคิล – ช้อปปิ้ง
TRAVELODGE PERTH

★★★

5ตลาดฟรีเมนเทิล – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
02 – 06  พฤษภาคม 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
09 – 13 พฤษภาคม 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
16 – 20 พฤษภาคม 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
23 – 27 พฤษภาคม 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
 30 พ.ค. – 03 มิ.ย.  256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
06 -10  มิถุนายน 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
13 -17 มิถุนายน 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
20 – 24 มิถุนายน 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 256143,900.-38,900.-35,900.-8,500.-
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

ทัวร์ออสเตรเลีย