ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG93K3DSB – (3K001)

สิงคโปร์

สุดคุ้ม สบาย.. สบาย

3 วัน 2 คืน

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 11,991.-

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

พิเศษ!! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี – GARDEN BY THE BAY – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay – มารีน่าเบย์แซนส์
Fragrance Riverside Hotel
2Free Day อิสระเที่ยวเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore
Fragrance Riverside Hotel
3ซิตตี้ทัวร์เมอไลอ้อน – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

03-05 มีนาคม 256111,99111,99110,9915,000
09-11 มีนาคม 256111,99111,99110,9915,000
16-18 มีนาคม 256111,99111,99110,9915,000
30 มีนาคม– 01 เมษายน 256111,99111,99110,9915,000
07-09 เมษายน 256111,99111,99110,9915,000
13-15 เมษายน 256116,90016,90015,9005,000
14-16 เมษายน 256116,90016,90015,9005,000
20-22 เมษายน 256111,99111,99110,9915,000
21-23 เมษายน 256111,99111,99110,9915,000
11-13 พฤษภาคม 256111,99111,99110,9915,000
18-20 พฤษภาคม 256111,99111,99110,9915,000
19-21 พฤษภาคม 256111,99111,99110,9915,000
25-27 พฤษภาคม 256111,99111,99110,9915,000

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 3,500 บาท / ท่าน ***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. (Singapore Airlines)/ไม่เกิน 25 กก. (JetstarAirways)/ ไม่เกิน 20 กก. (Air Asia)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์มีค่าธรรมเนียม 1,850 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการหรือมากกว่า
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ทัวร์สิงคโปร์