ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG8SQ3DSB – (SQ001)

สิงคโปร์

Full Option

สบาย สบาย

3 วัน 2 คืน

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 15,991.-ทัวร์สิงคโปร์

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Super Tree)

สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด

ลิ้มรส “ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์

พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL
GRAND PACIFIC HOTEL

★★★★

2Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
GRAND PACIFIC HOTEL

★★★★

3อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
GUIYOKOGEN HOTEL หรือ GIFU GRAND HOTEL

★★★

อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

02-04 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
03-05 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
09-11 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
10-12 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
16-18 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
17-19 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
23-25 มีนาคม 256115,99115,99114,9915,000
24-26 มีนาคม256115,99115,99114,9915,000
30 มีนาคม– 01 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
31 มีนาคม – 02 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
06-08 เมษายน 256117,90017,90016,9005,000
07-09 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
13-15 เมษายน 256118,90018,90017,9005,000
14-16 เมษายน 256118,90018,90017,9005,000
15-17 เมษายน 256117,90017,90016,9005,000
20-22 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
21-23 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
27-29 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
28-30 เมษายน 256115,99115,99114,9915,000
29 เมษายน– 01 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
04-06 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
05-07 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
11-13 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
12-14 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
18-20 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
19-21 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
25-27 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000
26-28 พฤษภาคม 256115,99115,99114,9915,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. (Singapore Airlines)/ไม่เกิน 25 กก. (JetstarAirways)/ไม่เกิน 20 กก. (Air Asia)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์มีค่าธรรมเนียม 1,850 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการหรือมากกว่า
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ทัวร์สิงคโปร์