ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG5SQ3DZG – (SIN09)

SUMMER CHIC IN

SINGAPORE

3 วัน 2 คืน

เที่ยวสุดชิค ช็อปสนั่นที่สิงคโปร์

บินหรูสายการบิน 5 ดาว

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 12,888.-

ทัวร์สิงคโปร์

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – เมอร์ไลอ้อน – มารีน่า เบย์แซนด์ – เกาะเซ็นโตซ่า – Spectra Light and Water Show

สักการะเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้ง Orchard Road

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park – การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL

★★★

2อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL

★★★

3วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
07 – 09 เมษายน 256112,88812,8883,5008,588
21 – 23 เมษายน 256112,88812,8883,5008,588
28 – 30 เมษายน 256112,88812,8883,5008,588
04 – 06 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
05 – 07 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
18 – 20 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
19 – 21 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
25 – 27 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
26 – 28 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
27 – 29 พฤษภาคม 256112,88812,8883,5008,588
01 – 03 มิถุนายน 256112,88812,8883,5008,588
08 – 10 มิถุนายน 256112,88812,8883,5008,588
15 – 17 มิถุนายน 256112,88812,8883,5008,588
22 – 24 มิถุนายน 256112,88812,8883,5008,588
29 มิ.. – 01 .. 256112,88812,8883,5008,588

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 30 SGD /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์สิงคโปร์