ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG4SQ3DZG (SIN14)

SINGAPORE

SUPER FUN

3 วัน 2 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม! ช้อปปิ้งสุดมันส์

บินหรู สายการบิน 5 ดาว

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 11,888.-

ทัวร์สิงคโปร์

• ซันเทคซิตี้ รับพลังฮวงจุ้ย “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง” • ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ • มารีน่า เบย์แซนด์

• สักการะเจ้าแม่กวนอิม • วัดพระเขี้ยวแก้ว • อิสระเลือกเที่ยว เกาะเซ็นโตซ่า, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, S.E.A. Aquarium

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park – การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL

★★★

2อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL

★★★

3วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
06 – 08 กรกฎาคม 256111,88810,8885,5007,888
20 – 22 กรกฎาคม 256111,88810,8885,5007,888
27 – 29 กรกฎาคม 256112,88811,8885,5008,888
28 – 30 กรกฎาคม 256112,88811,8885,5008,888
10 – 12 สิงหาคม 256112,88811,8885,5008,888
11 – 13 สิงหาคม 256112,88811,8885,5008,888
24 – 26 สิงหาคม 256112,88811,8885,5008,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 256112,88811,8885,5008,888
07 – 09 กันยายน 256112,88811,8885,5008,888
21 – 23 กันยายน 256112,88811,8885,5008,888
28 – 30 กันยายน 256112,88811,8885,5008,888
06 – 08 ตุลาคม 256112,88811,8885,5008,888
12 – 14 ตุลาคม 256113,88812,8885,5009,888
13 – 15 ตุลาคม 256113,88812,8885,5009,888
19 – 21 ตุลาคม 256112,88811,8885,5008,888
20 – 22 ตุลาคม 256112,88811,8885,5008,888
26 – 28 ตุลาคม 256112,88811,8885,5008,888
02 – 04 พฤศจิกายน 256112,88811,8885,5008,888
09 – 11 พฤศจิกายน 256112,88811,8885,5008,888
16 – 18 พฤศจิกายน 256112,88811,8885,5008,888
17 – 19 พฤศจิกายน 256112,88811,8885,5008,888
23 – 25 พฤศจิกายน 256112,88811,8885,5008,888
24 – 26 พฤศจิกายน 256112,88811,8885,5008,888
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 256112,88811,8885,5008,888
01 – 03 ธันวาคม 256112,88811,8885,5008,888
07 – 09 ธันวาคม 256112,88811,8885,5008,888
08 – 10 ธันวาคม 256113,88812,8885,5009,888
14 – 16 ธันวาคม 256112,88811,8885,5008,888
15 – 17 ธันวาคม 256112,88811,8885,5008,888
21 – 23 ธันวาคม 256113,88812,8885,5009,888
22 – 24 ธันวาคม 256113,88812,8885,5009,888
28 – 30 ธันวาคม 256114,88813,8885,50010,888
29 – 31 ธันวาคม 256114,88813,8885,50010,888

** โรงแรมมีห้องพักแบบ 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น

ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถพักได้ (โดยไม่มีเตียงเสริม)

กรณีจองทัวร์แบบไม่เป็นคู่จะต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม **

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ  40 SGD /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 40 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์สิงคโปร์