ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอส ไปกับสายบิน 5 ดาว ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด เที่ยวพระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง ช้อปปิ้งห้างกุม | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : RU6EY6DZG (DME05)

เดินทาง : 2 กรกฎาคม 19 - 17 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

33,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow

3

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค

Maxima Slavia Moscow , Moscow

4

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย

Maxima Slavia Moscow , Moscow

5

เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

6

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

02 – 07 กรกฎาคม 2562 02JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

03JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

06JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

06JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
12  – 17 กรกฎาคม 2562 12JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

13JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

16JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

16JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
13 – 18 กรกฎาคม 2562 13JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

14JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

17JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

17JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 27JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

28JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

31JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

31JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
07 – 12 สิงหาคม 2562 07AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

08AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50

11AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55

11AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
10 – 15 สิงหาคม 2562 10AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

11AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50

14AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55

14AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
20 – 25 สิงหาคม 2562 20AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

21AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50

24AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55

24AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 31AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

01SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

04SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

04SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
07 – 12 กันยายน 2562 07SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

08SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

11SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

11SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
11 – 16 ตุลาคม 2562 11OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

12OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

15OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

15OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999 34,999 34,999 7,000 18,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 19OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

20OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

23OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

23OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999 34,999 34,999 7,000 18,999
26 – 31 ตุลาคม 2562 26OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

27OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

30OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

30OCT EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

34,999 34,999 34,999 7,000 18,999
05 – 10 พฤศจิกายน 2562 05NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00

06NOV EY65   AUH-DME 02.40-07.20

09NOV EY68   DME-AUH 12.35-19.00

09NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

33,999 33,999 33,999 7,000 18,999
12 – 17 พฤศจิกายน 2562 12NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00

13NOV EY65   AUH-DME 02.40-07.20

16NOV EY68   DME-AUH 12.35-19.00

16NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

33,999 33,999 33,999 7,000 18,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอส ไปกับสายบิน 5 ดาว ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด เที่ยวพระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง ช้อปปิ้งห้างกุม | 6 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest