ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ชมจตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน อลังกาโบสถ์อัชสัมชัญ เมืองซากอร์ส | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ชมจตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน อลังกาโบสถ์อัชสัมชัญ เมืองซากอร์ส | 7 วัน 4 คืน
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ชมจตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน อลังกาโบสถ์อัชสัมชัญ เมืองซากอร์ส | 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : RU16SQ7DZG (DME12)

เดินทาง : 25 สิงหาคม 19 - 1 มกราคม 20

ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

34,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี

2

สนามบินชางงี เมืองสิงคโปร์ - สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต

MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่

MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย

MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - ห้างยูโรเปียนมอล

MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

6

เมืองมอสโคว์ - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย - สนามบินชางงี เมืองประเทศสิงคโปร์

7

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

25 – 31 สิงหาคม 2562 36,999 36,999 36,999 6,900 20,999
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562 39,999 39,999 39,999 6,900 20,999
13 – 19 ตุลาคม 2562 36,999 36,999 36,999 6,900 20,999
17 – 23 ตุลาคม 2562 36,999 36,999 36,999 6,900 20,999
20 – 26 ตุลาคม 2562 36,999 36,999 36,999 6,900 20,999
17 – 23 พฤศจิกายน 2562 34,999 34,999 34,999 6,900 18,999
01 – 07 ธันวาคม 2562 39,999 39,999 39,999 6,900 20,999
05 – 11 ธันวาคม 2562 39,999 39,999 39,999 6,900 20,999
26 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 47,999 47,999 47,999 7,900 24,999

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ชมจตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน อลังกาโบสถ์อัชสัมชัญ เมืองซากอร์ส | 7 วัน 4 คืน ทัวร์รัสเซีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest