ทัวร์ยูเครน

รหัสทัวร์ : EU8PS8DPV

Open Eye Ukriane

8 วัน 6 คืน

เที่ยว 3 เมืองสุดคลาสสิค

เคียฟ – ลาวีฟ – โอเดสซ่า

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 57,555.-

ทัวร์ยูเครน

เปิดตา เปิดใจ สู่ดินแดนยุโรปตะวันออก สุดประทับใจกับ ความโรแมนติกของเมือง “ลวิฟ”

สัมผัสความสวยงามที่ลงตัวของวัฒนธรรมยุโรป และความอลังการของโซเวียต ณ เมือง “เคียฟ”

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ยูเครนREIKARTZ DVORZEK HOTEL

★★★

2ลวิฟ – เที่ยวชมความน่ารักของเมืองมรดกโลกลวิฟ – มหาวิหารโดมินิกัน (Dormition Church)
RIUS HOTEL

★★★★

3เมืองลาวิฟ AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN – จตุรัสมาเก็ต – นั่งรถไฟนอนสู่เมืองโอเดดซ่า ODESSA
รถไฟนอนชั้นธุรกิจ
4เคียฟ City Tour Khreschatyk, Maiden Central square , สถานีรถไฟใต้ดิน – โรงละครโอเปร่าพร้อมชมการแสดง
REIKARTZ DVORZEK HOTEL

★★★

5กรุงเคียฟ – อนุสาวรีย์ Golden Gate – พิพิธภัณฑ์ เชอร์โนบิล – โบถส์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ – นั่งรถไฟสู่เมืองโอเดดซ่าODESSA
รถไฟนอนชั้นธุรกิจ
6โอเดดซ่า ODESSA – บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE) – สุสานโอเดสซ่า
★★★★
7โอเดดซ่า – เคียฟ
8กรุงเทพฯ (ประเทศไทย)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก

มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคา

พักเดี่ยว

10-17 พ.ค.57,555.-56,555.-55,555.-9,000.-
22-29 มิ.ย.57,555.-56,555.-55,555.-9,000.-
13-20 ก.ค.57,555.-56,555.-55,555.-9,000.-
27 ก.ค.-03 ส.ค.59,888.-58,888.-57,888.-9,000.-
10-17 ส.ค.59,888.-58,888.-57,888.-9,000.-
14-21 ก.ย.57,555.-56,555.-55,555.-9,000.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ยูเครน–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline (PS)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 4 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

ทัวร์ยุโรป