ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : EU6BR7DZG – (AMS02)

BEAUTIFUL IN

BENELUX

7วัน 5คืน

เส้นทางสุดสวย..เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยี่ยม

บินตรงกรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 49,999.-

หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ – มหาวิหารโคโลญ – จตุรัสโรเมอร์ – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ปลาซ – จตุรัสดัมสแควร์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)DORINT AIRPORT HOTEL, AMSTARDAM
2อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND – เมืองโคโลญ (เยอรมัน)
LEONARDO AIRPORT HOTEL , COLOGNE
3โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ถนน ZEIL
NH HOTEL, FRANKFURT
4แฟรงก์เฟิร์ต – ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ปลาซ
IBIS HOTEL, BRUSSELS
5บรัสเซลส์ – บรูจก์ – อัมสเตอร์ดัม – จตุรัสดัมสแควร์
VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM
6อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – HEINEKEN EXPERIENCE – สนามบินอัมสเตอร์ดัม
7เดินทางถึงกรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

17 – 23 พฤษภาคม 256149,99949,99948,9998,00031,999
24 – 30 พฤษภาคม 256149,99949,99948,9998,00031,999
07 – 13 มิถุนายน 256149,99949,99948,9998,00031,999
16 – 22 มิถุนายน 256149,99949,99948,9998,00031,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ไม่รวมค่าวีซ่าเนเธอแลนด์**

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม + ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป