ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : EU10SQ8DZG – (CDG06)

LUXURY

FRANCE SWISS GERMAN

8 วัน 5 คืน

เส้นทางสุดสวย เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ

ขึ้นกระเช้า 360 ํ ชมวิวยอดเขาทิตลิส

เดินทาง สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 55,888.-

ทัวร์ยุโรป

ประตูชัยนโปเลี่ยน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – พระราชวังแวร์ซายน์ – เขาทิตลิส – สะพานไม้ชาเปล

สิงโตแกะสลัก – บ่อหมีสีน้ำตาล – จตุรัสปาราเดพลาทซ์ – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
2สิงคโปร์ ปารีส (ฝรั่งเศส) – ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
CAMPANILE PORTE DE BOGNOLET HOTEL, PARIS

★★★

3ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
CAMPANILE PORTE DE BOGNOLET HOTEL, PARIS

★★★

4ปารีส – ดิจอง – เบิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ
METROPOLE HOTEL, BERN

★★★

5เบิร์น – กระเช้าโรแตร์ – เข้าทิตลิส – ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
IBIS STYLE HOTEL, LUCERNE

★★★

6ลูเซิร์น – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จตุรัสปาราเดพลาทซ์ – กอลมาร์ – ไฮเดลเบิร์ก
CAMPANILE HOTEL, COLMAR

★★★

7ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – 

มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – สิงคโปร์

8สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

26 .. – 02 .. 256155,88855,88854,88811,50038,888
09 – 16 กันยายน 256155,88855,88854,88811,50038,888
23 – 30 กันยายน 256155,88855,88854,88811,50038,888
07 – 14 ตุลาคม 256156,88856,88855,88811,50039,888
21 – 28 ตุลาคม 256156,88856,88855,88811,50039,888
04 – 11 พฤศจิกายน 256155,88855,88854,88811,50038,888
09 – 16 ธันวาคม 256156,88856,88855,88811,50039,888

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป