ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 

รหัสทัวร์ : EU69EY8DZG (FRA01)

MIRACLE GERMANY

EAST EUROPE

8 วัน 5 คืน

เที่ยวสุดคุ่ม ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย

บินหรูสายการบิน 5 ดาว

สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ “หมู่บ้านฮอสตัท”

ชิมเมนูขาหมูเยอรมัน-ไส้กรอกเวียนนา

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 45,999.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
2อาบูดาบี-สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก [
NH HOTEL, NUREMBERG

★★★★

3นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก – ย่านเมืองเก่า
DUO HOTEL , PRAGUE

★★★★

4ปราสาทปราก – วิหารเซนต์วิตุส – เชสกี้ ครุมลอฟ
OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV

★★★★

5เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์สเตเฟ่นส์
ARION CITY HOTEL , VIENNA

★★★★

6ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
EURO PARK HOTEL, FUSSEN

★★★★

7ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – สนามบินมิวนิค
8อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

13 – 20 เมษายน 256155,99955,99954,99910,00033,999
21 – 28 พฤษภาคม 256149,99949,99948,9999,00029,999

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 28 ยูโร /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์).

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป