ทัวร์มาเก๊า จูไห่

รหัสทัวร์ :HK29FD3DCU

EASY LOVELY FLY

TO MACAU

3 วัน 2 คืน

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 6,900.-

ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์จูไห่ – ช้อปของดีแผ่นดินใหญ่ – ไหว้พระเจ้า 3 ชาติ

บุกตลาดก๊อปปี้ – ชมโชว์ดีหยวนหมิงหยวน

ทัวร์มาเก๊า – ไหว้อาม่า – ชิมทาร์ตไข่

สักการะเจ้าแม่กวนอิม – ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลที่

“THE PARISIAN HOTEL”

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
Golden Plam Hotel

★★★★

2จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
Golden Plam Hotel

★★★★

3จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – หอไอเฟล โรงแรม Parisian – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ 2 – 18 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน

พักเดี่ยว
20 – 22 เม.ย. 618,900.-12,400.-3,500.-
21 – 23 เม.ย. 618,900.-12,400.-3,500.-
27 – 29 เม.ย. 619,900.-13,400.-3,500.-
28 – 30 เม.ย. 619,900.-13,400.-3,500.-
04 – 06 พ.ค. 617,900.-11,400.-3,500.-
18 – 20 พ.ค. 616,900.-10,400.-3,500.-
25 – 27 พ.ค. 617,900.-11,400.-3,500.-
08 – 10 มิ.ย. 616,900.-10,400.-3,500.-
15 – 17 มิ.ย. 617,900.-11,400.-3,500.-
22 – 24 มิ.ย. 617,900.-11,400.-3,500.-
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 617,900.-11,400.-3,500.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,500 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
  กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

ทัวร์ฮ่องกง