ทัวร์ภูฏาน

รหัสทัวร์ : BT2B35DPV

SHOCK BHUTAN

5 วัน 3 คืน

พาโร – ทิมพู – พูนาคา – วัดทักซัง

เดินทาง พฤษภาคม – กันยายน 2561

เริ่มต้น 48,900.-

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
Gyelsa Hotel

★★★

2ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
Meri Puensum Hotel

★★★

3พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร
Kichu Resort

★★★

4พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
Kichu Resort

★★★

5พาโร – กรุงเทพ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
02-06 พฤษภาคม 2561 49,900 48,900 47,900 4,900
09-13 พฤษภาคม 2561 49,900 48,900 47,900 4,900
16-20 พฤษภาคม 2561 49,900 48,900 47,900 4,900
23-27 พฤษภาคม 2561 49,900 48,900 47,900 4,900
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2561 49,900 48,900 47,900 4,900
01-05 มิถุนายน 2561 48,900 47,900 46,900 4,900
06-10 มิถุนายน 2561 48,900 47,900 46,900 4,900
13-17 มิถุนายน 2561 48,900 47,900 46,900 4,900
20-24 มิถุนายน 2561 48,900 47,900 46,900 4,900
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 48,900 47,900 46,900 4,900
04-08 กรกฎาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
11-15  กรกฎาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
18-22 กรกฎาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
25-30 กรกฎาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
01-05 สิงหาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
08-12 สิงหาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
 15-19 สิงหาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
22-26 สิงหาคม 256148,900 47,900 46,900 4,900
 29 ส.ค.-02 ก.ย.256148,900 47,900 46,900 4,900
05-09 กันยายน 256148,900 47,900 46,900 4,900
12-16 กันยายน 256148,900 47,900 46,900 4,900
19-23 กันยายน 256148,900 47,900 46,900 4,900
26-30 กันยายน 256148,900 47,900 46,900 4,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • ค่าวีซ่าภูฏาน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 • ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 • ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD
 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ 2 USD ต่อวัน  รวม 5 วัน = 10 USD
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD
 • รวมเป็น 40 USD / ท่าน