ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ป้อมปราการ พูนาคาซอง ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ป้อมปราการ พูนาคาซอง ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ป้อมปราการ พูนาคาซอง ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : BT2B35DPV (PBH5D)

เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ 20 - 28 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

54,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง

โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3

พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร

โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร

โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

5

พาโร - กรุงเทพ

ทัวร์ภูฏาน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
07-11 ก.พ. 63

21-25 ก.พ. 63

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท
06-10 มี.ค. 63

20-24 มี.ค. 63

27-31 มี.ค. 63

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท
03-07 เม.ย. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท
11-15 เม.ย. 63

12-16 เม.ย. 63

13-17 เม.ย. 63

55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท
24-28 เม.ย. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ป้อมปราการ พูนาคาซอง ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม | 5 วัน 4 คืน ทัวร์ภูฏาน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest