ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู - พูนาคา - พาโร - วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน 50,900.-
ทัวร์ภูฏาน ทิมพู - พูนาคา - พาโร - วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน 50,900.-

รหัสทัวร์ : BT2B35DPV

เดินทาง : 2 มีนาคม 19 - 30 พฤษภาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

50,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สุวรรณภูมิ - พาโร - พาโรซอง - National Museum - ตาชิโชซอง

Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ทิมพู - National Memorial Chorten - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง

Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว

3

พูนาคา - ทิมพู - พระศรีสัจจธรรม - สวนสัตว์แห่งชาติ - ห้องสมุดแห่งชาติ - พาโร

Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว

4

พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร

Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

5

พาโร - กรุงเทพ

ทัวร์ภูฏาน

ตารางวันเดินทางและราคา

*6 ท่านออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ | 15 ท่านออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
02-06 มี.ค. 62

06-10 มี.ค. 62

09-13 มี.ค. 62

13-17 มี.ค. 62

16-20 มี.ค. 62

20-24 มี.ค. 62

23-27 มี.ค. 62

27-31 มี.ค. 62

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท
03-07 เม.ย. 62

06-10 เม.ย. 62

11-15 เม.ย. 62*

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท
13-17 เม.ย. 62 50,900 บาท 50,900 บาท 49,900 บาท 4,900 บาท
20-24 เม.ย. 62

24-28 เม.ย. 62

27 เม.ย.-01 พ.ค. 62*

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท
02-06 พ.ค. 62

09-13 พ.ค. 62

23-27 พ.ค. 62

26-30 พ.ค. 62

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง | 5 วัน 4 คืน

#ทัวร์ภูฏาน  #ทัวร์ต่างประเทศ  #ทิมพู  #พูนาคา  #พาโร  #วัดทักซัง

ประเทศภูฏาน หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน

ทัวร์ภูฏาน พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

** เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ท้องถิ่น (English speaking guide) **

เนื่องจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขา

อากาศ กลางวัน 25 – 15 องศาเซลเซียส กลางคืน 10 – 5 องศาเซลเซียส มี 4 ฤดู คือ

  1. ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย
  2. ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม
  3. ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา
  4. ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest