ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MM9PG4DZG (MDL05)

เดินทาง : 27 กุมภาพันธ์ 20 - 16 พฤศจิกายน 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์

GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี

GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว

SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

-

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 3,000 10,999
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,000 10,999
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,000 10,999
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 3,000 10,999
23 – 26 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999
24 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 16,999 3,000 11,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999
28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 14,999 3,000 10,999
05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999 3,000 7,999
12 – 15 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999
19 – 22 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999
26 – 29 มิถุนายน 2563 14,999 3,000 10,999
03 – 06 กรกฎาคม 2563 16,999 3,000 11,999
09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999
17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999
23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 13,999 3,000 8,999
21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999 3,000 10,999
04 – 07 กันยายน 2563 14,999 3,000 10,999
18 – 21 กันยายน 2563 14,999 3,000 10,999
25 – 28 กันยายน 2563 14,999 3,000 10,999
08 – 11 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999
09 – 12 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999
15 – 18 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999
16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999
23 – 26 ตุลาคม 2563 16,999 3,000 11,999
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999
05 – 08 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999
12 – 15 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest