ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

รหัสทัวร์ : MM9PG4DZG (MDL05)

เดินทาง : 26 เมษายน 19 - 2 มกราคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์

GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

2

เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี

GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

3

พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม

SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ

-

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26 – 29 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
03 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
17 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
07 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
14 – 17 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
21 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
02 – 05 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
16 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
23 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
06 – 09 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
13 – 16 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
20 – 23 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
27 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
03 – 06 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
04 – 07 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
10 – 13 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
05 – 08 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
06 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
07 – 10 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
19 – 22 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
20 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
21 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
26 – 29 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999
27 – 30 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 4,000 13,999
28 – 31 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest