หน้าแรก » ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน | 3 วัน 2 คืน

   

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG – (RGN04)

The Holy

MYANMAR

3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – มีนาคม 2562

เริ่มต้น 10,888.-

ทัวร์พม่า

วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระธาตุอินทร์แขวน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระมหาเจดีย์มุเตา – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
GRAND UNITED HOTEL / MILLENNIUM HOTEL / IBIS HOTEL
3 เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า11ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า11ปี) พักเดี่ยว เพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
20 – 22 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
27 – 29 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
10 – 12 สิงหาคม 2561 10,588 10,588 10,588 3,000 7,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
07 – 09 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
05 – 07 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
12  – 14 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
13 – 15 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
19 – 21 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
20 – 22 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
21 – 23 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
26 – 28 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
04 – 06 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
11 – 13 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
18 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
25 – 27 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
01 – 03 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
29 – 31 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 800 บาท/ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/06/MM88M3DZG-RGN04.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 800 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่า

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน | 3 วัน 2 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน | 3 วัน 2 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest