ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG – (RGN04)

The Holy

MYANMAR

3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง เมษายน 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 10,888.-

ทัวร์พม่า

วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระธาตุอินทร์แขวน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระมหาเจดีย์มุเตา – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
GRAND UNITED HOTEL / MILLENNIUM HOTEL / IBIS HOTEL
3เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 08 เม.. 256111,88811,88811,8883,0008,888
15 – 17 เม.. 256111,88811,88811,8883,0008,888
20 – 22 เม.. 256111,88811,88811,8883,0008,888
21 – 23 เม.. 256111,88811,88811,8883,0008,888
27 – 29 เม.. 256111,88811,88811,8883,0008,888
28 – 30 เม.. 256111,88811,88811,8883,0008,888
29 เม.. – 01 .. 256111,88811,88811,8883,0008,888
18 – 20 พฤษภาคม 25619,8889,8889,8883,0007,588
27 – 29 พฤษภาคม 25619,8889,8889,8883,0007,588
22 – 24 มิถุนายน 25619,8889,8889,8883,0007,588
27 – 29 กรกฎาคม 2561 9,8889,8889,8883,0007,588
10 – 12 สิงหาคม 256110,58810,58810,5883,0007,888
24 – 26 สิงหาคม 25619,8889,8889,8883,0007,588
07 – 09 กันยายน 25619,8889,8889,8883,0007,588
28 .. – 01 .. 25619,8889,8889,8883,0007,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

ตั้งแต่กรุ๊ปวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าทริปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะปรับเป็น 800 บาท/ทริป/ท่าน

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่า