ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM5PG3DSB (PG01)

ไหว้พระอิ่มบุญ

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

3 วัน 2 คืน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 11,991.-ทัวร์พม่า

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน

ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์

อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร

ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

พักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง

บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ

พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

★★★

2พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียวเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
SULE SHANGRI-LA YANGON
★★★★★
3ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

18-20 พฤษภาคม 256113,99113,99113,9914,000
19-21 พฤษภาคม 256111,99111,99111,9914,000
25-27 พฤษภาคม 256113,99113,99113,9914,000
01-03 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
02-04 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
08-10 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
09-11 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
15-17 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
16-18 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
22-24 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
23-25 มิถุนายน 256112,99112,99112,9914,000
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 6112,99112,99112,9914,000
30 มิ.ย.-01 ก.ค. 6112,99112,99112,9914,000
06-08 กรกฎาคม 256112,99112,99112,9914,000
07-09 กรกฎาคม 256112,99112,99112,9914,000
13-15 กรกฎาคม 256112,99112,99112,9914,000
14-16 กรกฎาคม 256112,99112,99112,9914,000
20-22 กรกฎาคม 256112,99112,99112,9914,000
21-23 กรกฎาคม 256112,99112,99112,9914,000
27-29 กรกฎาคม 256114,99114,99114,9914,000
28-30 กรกฎาคม 256114,99114,99114,9914,000
03-05 สิงหาคม 256112,99112,99112,9914,000
04-06 สิงหาคม 256112,99112,99112,9914,000
10-12 สิงหาคม 256114,99114,99114,9914,000
11-13 สิงหาคม 256114,99114,99114,9914,000
17-19 สิงหาคม 256112,99112,99112,9914,000
18-20 สิงหาคม 256112,99112,99112,9914,000
24-26 สิงหาคม 256112,99112,99112,9914,000
25-27 สิงหาคม 256112,99112,99112,9914,000
07-09 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
08-10 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
14-16 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
15-17 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
21-23 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
22-24 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
28-30 กันยายน 256112,99112,99112,9914,000
28 ก.ย.-01 ต.ค. 6112,99112,99112,9914,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 2,999 บาท / ท่าน **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (500 บาท/ท่าน/ทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ทัวร์พม่า