ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM5FD3DZG (MDL03)

NAMO

MANDALAY

3 วัน 2 คืน

เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ – สกายน์ – มิงกุน

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

เดินทาง มิถุนายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 9,888.-

ทัวร์พม่า

ภูเขาสกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวเม

วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ เขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL
2เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุง – เจดีย์ชินพิวเม – วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – เขามัณฑะเลย์
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL
3เมืองมัณฑะเลย์ –  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
22 – 24 มิถุนายน 25619,8889,8889,8882,5006,888
13 – 15 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
27 – 29 กรกฎาคม 256113,88813,88813,8882,50010,888
31 .. – 02 .. 25619,8889,8889,8882,5006,888
21 – 23 กันยายน 25619,8889,8889,8882,5006,888
12 – 14 ตุลาคม 256111,88811,88811,882,5008,888
20 – 22 ตุลาคม 256111,88811,88811,882,5008,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่า