ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM3SL3DZG (RGN04)

เดินทาง : 3 ตุลาคม 19 - 9 มกราคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน

KYAIK HTO HOTEL หรือเทียบเท่า

2

พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง

SHANGRI-LA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

03 – 05 ตุลาคม 2562

*เพิ่มพีเรียด*

11,999 3,500 8,999
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999
18 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 9,999
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562

*เพิ่มพีเรียด*

11,999 3,500 8,999
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562

*เพิ่มพีเรียด*

11,999 3,500 8,999
01 – 03 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,500 8,999
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
21 – 28 พฤศจิกายน 2562

*เพิ่มพีเรียด*

11,999 3,500 8,999
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
28 – 30 พฤศจิกายน 2562

*เพิ่มพีเรียด*

11,999 3,500 8,999
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 3,500 9,999
26 – 28 ธันวาคม 2562

*เพิ่มพีเรียด*

13,999 3,500 9,999
09 – 11 มกราคม 2563

*เพิ่มพีเรียด*

11,999 3,500 8,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน ทัวร์พม่า

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest