ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM108M3DZG (RGN06)

เดินทาง : 10 ตุลาคม 19 - 10 มกราคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน

KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า

2

พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

TRYP HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

10 – 12 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
11 – 13 ตุลาคม 2562 11,999 2,500 8,999
12 – 14 ตุลาคม 2562 12,999 2,500 9,999
17 – 19 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
19 – 21 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
24 – 26 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
25 – 27 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
26 – 28 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 10,999 2,500 7,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
07 – 09 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 7,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
14 – 16 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
21 – 23 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
28 – 30 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 10,999 2,500 7,999
05 – 07 ธันวาคม 2562 11,999 2,500 8,999
06 – 08 ธันวาคม 2562 11,999 2,500 8,999
13 – 15 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
14 – 16 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
20 – 22 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
21 – 23 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
26 – 28 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
27 – 29 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999
28 – 30 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999
29 – 31 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 10,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999
09 – 11 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999
10 – 12 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999
11 – 13 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอินแขวน พัก 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 หมาบูชาสถานของพม่า | 3 วัน 2 คืน ทัวร์พม่า

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest