ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ชมวัดกลางน้ำ บ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ วิหารทานาล็อต พิเศษถ่ายรูปรังนกวานากีรีฮิลล์ ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ชมวัดกลางน้ำ บ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ วิหารทานาล็อต พิเศษถ่ายรูปรังนกวานากีรีฮิลล์ ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | 4 วัน 2 คืน
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ชมวัดกลางน้ำ บ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ วิหารทานาล็อต พิเศษถ่ายรูปรังนกวานากีรีฮิลล์ ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG (DPS11)

เดินทาง : 12 เมษายน 20 - 1 ธันวาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน

SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา

SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี

4

สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สนามบินดอนเมือง

-

ทัวร์บาหลี - วัดอุลันดานู

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

12 – 15 เมษายน 2563 19,999 3,000 14,999
23 – 26 เมษายน 2563 15,999 3,000 11,999
24 – 27 เมษายน 2563 15,999 3,000 11,999
01 – 04 พฤษภาคม 2563 17,999 3,000 12,999
08 – 11 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 11,999
15 – 18 พฤษภาคม 2563 16,999 3,000 11,999
22 – 25 พฤษภาคม 2563 16,999 3,000 11,999
05 – 08 กันยายน 2563 15,999 3,000 11,999
12 – 15 กันยายน 2563 15,999 3,000 11,999
19 – 22 กันยายน 2563 15,999 3,000 11,999
26 – 29 กันยายน 2563 15,999 3,000 11,999
16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 11,999
17 – 20 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 11,999
22 – 25 ตุลาคม 2563 17,999 3,000 12,999
23 – 26 ตุลาคม 2563 18,999 3,000 13,999
24 – 27 ตุลาคม 2563 16,999 3,000 12,999
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 11,999
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 11,999
31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 11,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2563 13,999 3,000 10,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999
20 – 23 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999
27 – 30 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2563 14,999 3,000 11,999

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest