ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID2BI5DZG (BWN02)

Destination

BALI BRUNEI

5 วัน 4 คืน

เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ

บาหลี – บรูไน

เดินทาง ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์บาหลี

หมู่บ้านคินตามานี – ชายหาดจิมบารัน – วิหารทานาล็อท – มัสยิดทองคำ – หมู่บ้านกลางน้ำ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลีEDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN

★★★★

2ระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) – ตลาดปราบเซียน – ชายหาดจิมบารัน
EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN

★★★★

3วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท
EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN

★★★★

4ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน – บรูไน – มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน – มัสยิดทองคำ – พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดง
WA FA HOTEL

★★★★

5บรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

26-30 มิถุนายน 256119,88819,88819,8885,50012,888
24-28 กรกฎาคม 256120,88820,88820,8886,00013,888
21-25 สิงหาคม 256120,88820,88820,8886,00013,888
25-29 กันยายน 256119,88819,88819,8885,50012,888
23-27 ตุลาคม 256121,88821,88821,8886,00014,888
20-24 พฤศจิกายน 256124,88824,88824,8886,00016,888
04-08 ธันวาคม 256124,88824,88824,8886,00016,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 4,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

บาหลี ท่านละ 500 บาท /ทริป/ท่าน :: บรูไน ท่านละ 10 USD /ทริป /ท่าน

**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท และ 10 USD/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%