ทัวร์ทิเบต

รหัสทัวร์ : CN333U6DZG – (LXA01)

T-SUD

Tibet Lhasa

6 วัน 5 คืน

เฉินตู ทิเบต ที่สุดแห่งหลังคาโลก

บินภายใน 2 ไฟลท์ พักดี 4 ดาว

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 33,777.-

• ชมมรดกโลก พระราชวังโปตาลา • วัดโจคัง ศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต • จตุรัสบากอร์ • ถนนโบราณจิ๋นหลี่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตูAIRPORT HOTEL

★★★

2เฉินตู – ลาซา (บินภายใน)
GANG JIAN

★★★★

3พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม)
GANG JIAN

★★★★

4ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา
GANG JIAN

★★★★

5ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่
WU HOU HOLODAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

6ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางรายละเอียดเที่ยวบินผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็ก

 (เด็กอายุไม่เกิน18ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
13 – 18 พฤษภาคม 25613U8146 BKK-CTU 17.30-22.00
3U8697 CTU-LXA 08.30–10.55
3U8698 LXA–CTU 10.35-12.35
3U8145 CTU-BKK 14.40-16.35
33,77733,7776,000
10 – 15 มิถุนายน 25613U8146 BKK-CTU 17.30-22.00
3U8697 CTU-LXA 08.30–10.55
3U8698 LXA–CTU 10.35-12.35
3U8145 CTU-BKK 14.40-16.35
33,77733,7776,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ และไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน