ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กิจกรรมฤดูหนาว พร้อมชมซากุระ ก่อนใครที่ คาวาสึ 6 วัน 4 คืน

ฟุกุชิมะ นิกโกะ คาวาสึ ยามานาชิ ซากุระก่อนใคร ณ เมือง คาวาสึ ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (XJ056)

ราคาเริ่มต้น : 

35,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ จำนวน 16,000 บาท/ท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อสำรองที่นั่ง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ

ที่พัก Hotel Sankyo Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ

ที่พัก Hotel Sankyo Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองนิกโกะ - ผ่านชม สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จังหวัดยามานาชิ

ที่พัก ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

ที่พัก Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อากาศ

ไฮไลท์

01-06 กุมภาพันธ์ 2566

35,888.-

10,000.-

  

03-08 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

04-09 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

0510 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

0611 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

0712 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

0813 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

0914 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1015 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1116 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1217 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1318 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1419 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1520 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1621 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1722 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1823 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

1924 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

2025 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

2126 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

2227 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

2328 กุมภาพันธ์ 2566

38,888.-

10,000.-

  

24 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2566

38,888.-

10,000.-

  

25 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566

38,888.-

10,000.-

  

26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2566

38,888.-

10,000.-

  

27 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2566

38,888.-

10,000.-

  

28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2566

38,888.-

10,000.-

  

0106 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0207 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0308 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0409 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0510 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0611 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0712 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0813 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

0914 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1015 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1116 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1217 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1318 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1419 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1520 มีนาคม 2566

39,888.-

10,000.-

  

1621 มีนาคม 2566

45,888.-

10,000.-

  

1722 มีนาคม 2566

45,888.-

10,000.-

  

1823 มีนาคม 2566

45,888.-

10,000.-

  

1924 มีนาคม 2566

45,888.-

10,000.-

  

2025 มีนาคม 2566

45,888.-

10,000.-

  

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
คลิก Copy Link หน้าเว็บ