ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟุกุชิมะ ใบไม้เปลียนสี บุฟเฟ่ต์ขาปู 6 วัน 4 คืน

เมืองอาโอไร ตลาดปลาอาโอไร เที่ยว ฟุกุชิมะ ใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (XJ022)

ช่วงเดินทาง :

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น :

สายการบิน :

1 ต.ค. – 5 ธ.ค. 2565
JTN15
35,888
6 วัน 4 คืน
3/5
Facebook
Twitter
Email

TOUR ITINERARY รายการเดินทาง 

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ

Hotel Sankyo Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ

Hotel Sankyo Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองนิกโกะ - ผ่านชม สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จังหวัดยามานาชิ

ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (เฉพาะวันที่กำหนด) - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

TOUR PERIOD ตารางวันเดินทาง 

ที่นั่งจำนวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน

ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท

**ค่าบริการเป็นค่าบริการที่ต้องชำระให้กับทาง VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อากาศ ไฮไลท์
01-06 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
02-07 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
03-08 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
04-09 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
05-10 ตุลาคม 2565**HOT PRICE 35,888.- 10,000.-
06-11 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
07-12 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
08-13 ตุลาคม 2565**วันสวรรคต ร.9 38,888.- 10,000.-
09-14 ตุลาคม 2565 38,888.- 10,000.-
10-15 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
11-16 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
12-17 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
13-18 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
14-19 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
15-20 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
16-21 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
17-22 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
18-23 ตุลาคม 2565 36,888.- 10,000.-
19-24 ตุลาคม 2565**วันปิยะมหาราช 38,888.- 10,000.-
20-25 ตุลาคม 2565 37,888.- 10,000.-
21-26 ตุลาคม 2565**วันปิยะมหาราช 39,888.- 10,000.-
22-27 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
23-28 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
24-29 ตุลาคม 2565 39,888.- 10,000.-
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2565 39,888.- 10,000.-
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
01-06 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
02-07 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
03-08 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
04-09 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
05-10 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
06-11 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
07-12 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
08-13 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
09-14 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
10-15 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
11-16 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
12-17 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
13-18 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
14-19 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
15-20 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
16-21 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
17-22 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
18-23 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
19-24 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
20-25 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
21-26 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
22-27 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
23-28 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
24-29 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
25-30 พฤศจิกายน 2565 38,888.- 10,000.-
26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2565 38,888.- 10,000.-
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2565 38,888.- 10,000.-
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2565 38,888.- 10,000.-
29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2565 39,888.- 10,000.-
30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2565 39,888.- 10,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 16,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น