ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : ME8TK8DZG – (IST04)

Deluxe TURKEY

8 วัน 5 คืน

บินตรง พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว ไม่เหนื่อย!!

โรงแรม 5 ดาว + โรงแรมถ้ำ 1 คืน

เดินทาง พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 39,888.-

ทัวร์ตุรกี

อิสตันบูล, เมืองซานัคคาเล่, ทรอย, คูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ปราสาทปุยฝ้าย, คอนย่า, คัปปาโดเกีย,

นครใต้ดิน, หุบเขาอุซิซาร์, พระราชวังโดลมาบาห์เช, จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต, Blue Mosque, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล่
KOLIN HOTEL CANAKKALE

★★★★★

3ม้าไม้เมืองทรอย – คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
HOTEL, KUSADASI

★★★★★

4ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – คอนย่า
ANEMON HOTEL KONYA

★★★★★

5พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง
MITHRACAVE HOTEL CAPPADOCIA

★★★★

6หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองไกเซรี – บินภายในสู่อิสตันบูล
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL

★★★★★

7จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
8สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

12 – 19 พฤษภาคม 256139,88839,88838,8887,00018,888
02 – 09 มิถุนายน 256139,88839,88838,8887,00018,888
14 – 21 กรกฎาคม 256139,88839,88838,8887,00018,888
23 – 30 สิงหาคม 256139,88839,88838,8887,00018,888

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 USD/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ถือพาสสปอร์ตไทย

ทัวร์ตุรกี