ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลูเมืองมรดกโลก เมืองใหม่ ไม่ซ้ำใคร | 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลูเมืองมรดกโลก เมืองใหม่ ไม่ซ้ำใคร | 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลูเมืองมรดกโลก เมืองใหม่ ไม่ซ้ำใคร | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME33TK9DTN (TIST01)

เดินทาง : 1 กรกฎาคม 19 - 8 มกราคม 20

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

28,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบลู

-

2

เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน

GOLDEN WAY HOTEL (เมืองอิสตันบลู)

3

เมืองอิสตันบลู - เมืองบูร์ซา - Grand Mosque - Green Tomb - เมืองอิชเมียร์

BLANCA HOTEL (เมืองอิชเมียร์)

4

เมืองอิชเมียร์ - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่

TRIPOLIS HOTEL (เมืองปามุคคาเล่)

5

เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์

MUSTAFA HOTEL (เมืองคัปปาโดเกีย)

6

เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง

MUSTAFA HOTEL (เมืองคัปปาโดเกีย)

7

เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองซาแฟรนโบลู - หอคอยฮิเดอร์ริค

EBRULA KONAK HOTEL

8

เมืองซาแฟรนโบลู - ทะเลสาบซาพานจา - เมืองอิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู

-

9

สนามบินกรุงอิสตันบลู - กรุงเทพฯ

-

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
01-09 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
02-10 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
03-11 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
04-12 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
06-14 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
07-15 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
08-16 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
10-18 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
16-24 กรกฎาคม 2562 31,799.- 31,799.- 9,000.-
22-30 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.-
24 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 28,999.- 28,999.- 9,000.-
04-12 สิงหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
05-13 สิงหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
12-20 สิงหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
16-24 สิงหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
19-27 สิงหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
23-31 สิงหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
26 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
30 สิงหาคม-07 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
31 สิงหาคม-08 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
06-14 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
09-17 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
11-19 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
15-23 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
20-28 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
21-29 กันยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
26 กันยายน-04 ตุลาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
29 กันยายน-07 ตุลาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
01-09 ตุลาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
02-10 ตุลาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
06-14 ตุลาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
07-15 ตุลาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
09-17 ตุลาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
15-23 ตุลาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
21-29 ตุลาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
22-30 ตุลาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
23-31 ตุลาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
26 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
27 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
28 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
02-10 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
08-16 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
11-19 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
13-21 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
16-24 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
21-29 พฤศจิกายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
23 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
26 พฤศจิกายน -04 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
28 พฤศจิกายน -06 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
01-09 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
02-10 ธันวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
03-11 ธันวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
07-15 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
10-18 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
12-20 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
17-25 ธันวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.-
23-31 ธันวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.-
31 ธันวาคม-08 มกราคม 2563 34,999.- 34,999.- 10,000.-

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลูเมืองมรดกโลก เมืองใหม่ ไม่ซ้ำใคร | 9 วัน 6 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest