ทัวร์ตุรกี

 

 

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : ME21KC9DPV

SUPER SHOCK

TURKEY + KAZAKHSTAN

9 วัน 6 คืน

เที่ยวเกินคุ้ม บินเช้าถึงตุรกีพักก่อนเที่ยว 1 คืน

ฟรี!! เที่ยวที่ประเทศคาซัคสถาน

พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 31,999.-

อิสตันบูล – กรุงทรอย – ปามุคคาเลา – คัปปาโดเกีย – อังการ่า

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูลISTANBUL QUA HOTEL
2อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – กรุงทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอยวาริค
AYVALIK HALIC PARK HOTEL
3เมืองไอวาลิค – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย
PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL
4เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อ – เมืองคัปปาโดเกีย – Belly Dance
BURCU KAYA HOTEL
5เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดิน – Pigeon Valley – หุบเขาอุซิซาร์
BURCU KAYA HOTEL
6เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – นครอิสตันบูล
ISTANBUL QUA HOTEL
7นครอิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – Blue Mosque – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวัง TopkapI – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – เมืองอัสตาน่า
8กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน) – หอคอยไบเทเร็ก – Khan Shatyr Entertainment Center
9กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

23-31 ม.ค. 6133,888 บาท33,888 บาท33,888 บาท7,000 บาท
13-21 ก.พ. 6133,888 บาท33,888 บาท33,888 บาท7,000 บาท
27 ก.พ. – 07 มี.ค. 6133,888 บาท33,888 บาท33,888 บาท7,000 บาท
20-28 มี.ค. 6133,888 บาท33,888 บาท33,888 บาท7,000 บาท
27 มี.ค. – 04 เม.ย. 6133,888 บาท33,888 บาท33,888 บาท7,000 บาท
10-18 เม.ย. 6136,888 บาท36,888 บาท36,888 บาท7,000 บาท
17-25 เม.ย. 6135,888 บาท35,888 บาท35,888 บาท7,000 บาท
24 เม.ย.-02 พ.ค. 6135,888 บาท35,888 บาท35,888 บาท7,000 บาท
01-19 พ.ค. 6135,888 บาท35,888 บาท35,888 บาท7,000 บาท
08-16 พ.ค. 6132,888 บาท32,888 บาท32,888 บาท7,000 บาท
15-23 พ.ค. 6132,888 บาท32,888 บาท32,888 บาท7,000 บาท
22-30 พ.ค. 6132,888 บาท32,888 บาท32,888 บาท7,000 บาท
29 พ.ค.-06 มิ.ย. 6132,888 บาท32,888 บาท32,888 บาท7,000 บาท

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Air Astana ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศคาซัคสถาน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น” (หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถที่คอยและมัคคุเทศก์ไทยบริการเราโดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ต่อทริป

– ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประเทศตุรกี ท่านละ 3 USD / ท่าน / 7 วัน (คิดเป็น วัน เท่ากับ 21 USD)
– พนักงานขับรถในท้องถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 USD)
– ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ ประเทศคาซัคสถาน ท่านละ 5 USD / ท่าน / 1 วัน (คิดเป็น วัน เท่ากับ 5 USD)
– ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 27 USD) แต่ทั้งนี้มัคคุเทศก์ไทย ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า

ทัวร์ตะวันออกกลาง

ทัวร์ตุรกี