02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » รหัสทัวร์ : ME14EK4DPV

รหัสทัวร์ : ME14EK4DPV

 

 


ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : ME14EK4DPV 

BEAUTIFUL DUBAI

4วัน 3คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค

เมืองแห่งมหัศจรรย์ชมความยิ่งใหญ่

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 23,999.-

• แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160 ชั้น

• นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam

• ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง

• ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดูไบ Holiday Inn Express

★★★★

2 ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – Heritage Village – ขึ้นตึก BURJ KHALIFA – Dubai Mall – น้ำพุเต้นระบำ
Holiday Inn Express

★★★★

3 ดูไบ – GOLD&SPICE SOUK – JUMEIRAH BEACH – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – นั่งรถ Monorail – THE PLAM ทัวร์ทะเลทราย(4WD)
Holiday Inn Express

★★★★

4 ดูไบ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
14-17 ก.ย. 61 23,999 บาท 23,999 บาท 23,999 บาท 6,500 บาท
13-16 ต.ค. 61 24,999 บาท 24,999 บาท 24,999 บาท 6,500 บาท
20-23 ต.ค. 61 24,999 บาท 24,999 บาท 24,999 บาท 6,500 บาท
27-30 ต.ค. 61 24,555 บาท 24,555 บาท 24,555 บาท 6,500 บาท
16-19 พ.ย. 61 24,555 บาท 24,555 บาท 24,555 บาท 6,500 บาท
01-04 ธ.ค. 61 24,999 บาท 24,999 บาท 24,999 บาท 6,500 บาท
08-11 ธ.ค. 61 24,999 บาท 24,999 บาท 24,999 บาท 6,500 บาท

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 29 USD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
 • ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ  29 USD ต่อทริป
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3วัน เท่ากับ 9 USD)
  – พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3วัน เท่ากับ 6 USD)
  – พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : ME14EK4DPV

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230