ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ชั้น124 ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูป DUBAI FRAME นั่ง Monorail ชม The Plam แวะถ่ายรูป FERRARI WORLD | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึก เบิร์จคาริฟา ชั้น124 ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูป DUBAI FRAME นั่ง Monorail ชม The Plam แวะถ่ายรูป FERRARI WORLD | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึก เบิร์จคาริฟา ชั้น124 ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูป DUBAI FRAME นั่ง Monorail ชม The Plam แวะถ่ายรูป FERRARI WORLD | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : AE12EK5DPV (UAESS)

เดินทาง : 7 มีนาคม 20 - 19 พฤษภาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

26,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ–ดูไบ-ขึ้นตึก DUBAI FRAME

พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

2

ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตส์พาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-FERRARI WORLD- MALL OF EMIRATES

พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

3

ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

4

ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้นตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ

5

กรุงเทพฯ

ทัวร์ดูไบ,เที่ยวดูไบ,รายการทัวร์ดูไบ,ทัวร์ดูไบโปรโมชั่น,ทัวร์ดูไบราคาถูก
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ,เที่ยวดูไบ,รายการทัวร์ดูไบ,ทัวร์ดูไบโปรโมชั่น,ทัวร์ดูไบราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
07–11 มี.ค. 63

13–17 มี.ค. 63

01-05 พ.ค. 63

02-06 พ.ค. 63

15-19 พ.ค. 63

26,999 บาท 26,999 บาท 26,999 บาท 6,500 บาท
20–24 มี.ค. 63  27,999 บาท 27,999 บาท 27,999 บาท 6,500 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึก เบิร์จคาริฟา ชั้น124 ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูป DUBAI FRAME นั่ง Monorail ชม The Plam แวะถ่ายรูป FERRARI WORLD | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ดูไบ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest