ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP9TG5DZG – (HOK11)

GO WENT GONE

HOKKAIDO

5 วัน 3 คืน

ทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟูราโน่

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 39,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิโนะโอกะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
2ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – ช้อปปิ้งอิออน
SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL/ YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO WASHINGTON HOTEL
3สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO – MINAMI HOTEL
4ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
APA HOTEL&RESORT SAPPORO
5สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

11 – 15 กรกฏาคม 256149,99947,99946,9998,000
18 – 22 กรกฏาคม 256149,99947,99946,9998,000
01 – 05 สิงหาคม 256141,99939,99938,9998,000
15 – 19 สิงหาคม 256141,99939,99938,9998,000
22 – 26 สิงหาคม 256141,99939,99938,9998,000
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 256139,99937,99936,9998,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 35,900 บาท

 ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น