ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2 เมือง ชมลิงภูเขา แช่ออนเซน เที่ยวชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2 ภาค ชมลิงภูเขา แช่ออนเซน เที่ยวชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2 ภาค ชมลิงภูเขา แช่ออนเซน เที่ยวชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP91TG6DTN (NRTKIX08)

เดินทาง : 8 มกราคม 20 - 19 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

35,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโนะ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกกุดานิ

HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ

OYO HOTEL REBORN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
08-13 มกราคม 2563 35,888.- 9,000.- -3°C – 8°C
15-20 มกราคม 2563 35,888.- 9,000.- -2°C – 10°C
22-27 มกราคม 2563 35,888.- 9,000.- -1°C – 12°C
25-30 มกราคม 2563 35,888.- 9,000.- 0°C – 12°C
29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.- 9,000.- 5°C – 15°C
03-08 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C – 15°C
06-11 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C – 15°C
10-15 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C – 15°C
12-17 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C – 15°C
13-18 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 6°C – 17°C
14-19 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 6°C – 17°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2 เมือง ชมลิงภูเขา แช่ออนเซน เที่ยวชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest