ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP87XJ5DTN (TXJ149)

เดินทาง : 7 มกราคม 20 - 19 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

18,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 DMK-NRT 10.45 - 19.40 น.

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

มืองนาริตะ - เมืองยามายาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโตเกียว - ช๊อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

มืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมูบ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองฟุคุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองนาริตะ - ช๊อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ XJ607 20.55 - 01.35+1 น.

5

สนามบินดอนเมือง

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
07-11 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
08-12 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
09-13 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
10-14 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
11-15 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
12-16 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
13-17 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
14-18 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
15-19 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
16-20 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
17-21 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
18-22 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C – 6°C
19-23 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
20-24 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
21-25 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
22-26 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
23-27 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
24-28 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C – 8°C
02-06 มีนาคม 2563 18,888.- 7,900.- 5°C – 11°C
03-07 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C – 11°C
04-08 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C – 11°C
05-09 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C – 11°C
06-10 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C – 11°C
07-11 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C – 11°C
08-12 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
09-13 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
10-14 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
11-15 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
12-16 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
13-17 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
14-18 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
15-19 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C – 13°C

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest