ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ บินตรงลงเซนได หมู้บ้านสุนัขจิ้งจอก เยือนมรดกโลก หมู่บ้านโบราณ แหล่งออนเซ็นชื่อดัง ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า อิสระเล่นสกี | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ บินตรงลงเซนได หมู้บ้านสุนัขจิ้งจอก เยือนมรดกโลก หมู่บ้านโบราณ แหล่งออนเซ็นชื่อดัง ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า อิสระเล่นสกี | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ บินตรงลงเซนได หมู้บ้านสุนัขจิ้งจอก เยือนมรดกโลก หมู่บ้านโบราณ แหล่งออนเซ็นชื่อดัง ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า อิสระเล่นสกี | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP83TG5DTN (TSDJ06)

เดินทาง : 7 ธันวาคม 19 - 11 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

35,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ – แช่ออนเซ็น

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ - เมืองเซ็นได – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ซากปราสาทเซนได - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – กิมซัง ออนเซ็น - เซ็นได

ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

เซนได-กินซังออนเซน
เซนได-ซาโอะ-ออนเซนสกีรีสอร์ท
เซนได-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
07-11 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 1°C – 10°C
21-25 ธันวาคม 2562 BUS1 35,888.- 8,900.- -1°C – 8°C
21-25 ธันวาคม 2562 BUS2 35,888.- 8,900.- -1°C – 8°C
21-25 ธันวาคม 2562 BUS3 35,888.- 8,900.- -1°C – 8°C
11-15 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
11-15 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
11-15 มกราคม 2563 BUS3 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
18-22 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
18-22 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
25-29 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
25-29 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C – 0°C
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
15-19 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
07-11 มีนาคม 2563 35,888.- 8,900.- -5°C – 0°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ บินตรงลงเซนได หมู้บ้านสุนัขจิ้งจอก เยือนมรดกโลก หมู่บ้านโบราณ แหล่งออนเซ็นชื่อดัง ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า อิสระเล่นสกี | 5 วัน 3 คืนทัวร์ญี่ปุ่น 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest