ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน วัดทองคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ร่วมกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน วัดทองคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ร่วมกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน วัดทองคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP82XJ5DTN (TXJ139)

เดินทาง : 30 พฤศจิกายน 19 - 3 มกราคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

28,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 DMK-KIX 00.15-08.40

2

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

มืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า

Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK 09.50-13.50

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
01-05 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
02-06 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
03-07 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 12°C
04-08 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
05-09 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
06-10 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
07-11 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C – 12°C
08-12 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
09-13 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
10-14 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
11-15 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
12-16 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
13-17 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 12°C
14-18 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
15-19 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
16-20 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
17-21 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
18-22 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
19-23 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
20-24 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
21-25 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
22-26 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
23-27 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
24-28 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
25-29 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
27-31 ธันวาคม 2562 BUS1 33,888.- 7,900.- 2°C – 11°C
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2 33,888.- 7,900.- 2°C – 11°C
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1 36,888.- 7,900.- 2°C – 11°C
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2 36,888.- 7,900.- 2°C – 11°C
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 36,888.- 7,900.- 2°C – 11°C
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 36,888.- 7,900.- 2°C – 11°C

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ร่วมกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน วัดทองคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest