ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา ชมใบไม้เปลียนสี วัดเรียงไกซัง ชมสะพานโทเกทสึเคียว พิเศษชาบูหมู | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา ชมใบไม้เปลียนสี วัดเรียงไกซัง ชมสะพานโทเกทสึเคียว พิเศษชาบูหมู | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา ชมใบไม้เปลียนสี วัดเรียงไกซัง ชมสะพานโทเกทสึเคียว พิเศษชาบูหมู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP7XJ5DZG (KIX12)

เดินทาง : 9 ตุลาคม 19 - 3 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

KANKU JOYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

2

โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว - สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - อิออน

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

4

นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

5

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
10 – 14 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
12 – 16 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
16 – 20 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
17 – 21 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
19 – 23 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
24 – 28 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
25 – 29 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
26 – 30 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 25,999 8,000 16,999
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 25,999 8,000 16,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 17,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 26,999 8,000 17,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 26,999 8,000 17,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 26,999 8,000 17,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 26,999 8,000 17,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า  นารา ชมใบไม้เปลียนสี วัดเรียงไกซัง ชมสะพานโทเกทสึเคียว พิเศษชาบูหมู | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest