ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนคิวชู ฟุกุโอกะ ชมภูเขาไฟอะโสะภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน พิเศษ แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัส | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนคิวชู ฟุกุโอกะ ชมภูเขาไฟอะโสะภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน พิเศษ แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัส | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนคิวชู ฟุกุโอกะ ชมภูเขาไฟอะโสะภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน พิเศษ แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัส | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP75SL5DTN (TSL02)

เดินทาง : 27 มิถุนายน 19 - 28 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

17,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า ยูเมะ ทาวน์ – ออนเซ็น

Beppu Station Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เมืองคุมาโมโต้ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว)– ดิวตี้ฟรี– คะแนลซิตี้

Benikea Calton Hotel Fukuoka Tenjin หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ

Benikea Calton Hotel Fukuoka Tenjin หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
04-08 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
05-09 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
06-10 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
11-15 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
12-16 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1
13-17 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
18-22 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
19-23 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
20-24 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
25-29 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
26-30 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
27-31 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
01-05 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
02-06 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
03-07 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
08-12 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
09-13 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
10-14 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1
15-19 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1
16-20 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1
17-21 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1
22-26 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
23-27 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
24-28 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
05-09 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
06-10 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
07-11 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
12-16 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
13-17 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
14-18 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
19-23 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
20-24 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
21-25 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
26-30 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนคิวชู ฟุกุโอกะ ชมภูเขาไฟอะโสะภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน พิเศษ แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัส | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest