ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา วัดโทไดจิ ป่าไฝ่อาราชิยาม่า เที่ยวโกเบ พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา วัดโทไดจิ ป่าไฝ่อาราชิยาม่า เที่ยวโกเบ พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา วัดโทไดจิ ป่าไฝ่อาราชิยาม่า เที่ยวโกเบ พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : P6XJ5DZG (KIX10)

เดินทาง : 11 กรกฎาคม 19 - 26 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

15,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ

SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือเทียบเท่า

3

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือเทียบเท่า

4

โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

N GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า

5

สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
11 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000
16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000
17 – 21 กรกฏาคม 2562 15,999 8,000
25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000
26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 15,999 8,000
01 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 8,000
08 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 8,000
15 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 8,000
20 – 24 สิงหาคม 2562 15,999 8,000
22 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 8,000
27 – 31 สิงหาคม 2562 15,999 8,000
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 8,000
04 – 08 กันยายน 2562 15,999 8,000
05 – 09 กันยายน 2562 15,999 8,000
06 – 10 กันยายน 2562 15,999 8,000
11 – 15 กันยายน 2562 15,999 8,000
12 – 16 กันยายน 2562 15,999 8,000
18 – 22  กันยายน 2562 15,999 8,000
19 – 23 กันยายน 2562 15,999 8,000
20 – 24 กันยายน 2562 15,999 8,000
24 – 28 กันยายน 2562 15,999 8,000
26 – 30 กันยายน 2562 15,999 8,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต  นารา วัดโทไดจิ ป่าไฝ่อาราชิยาม่า เที่ยวโกเบ พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest