ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบชูเซนจิที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบชูเซนจิที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบชูเซนจิที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP67XJ5DTN (TXJ143)

เดินทาง : 24 พฤศจิกายน 19 - 26 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

24,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 DMK-NRT 23.45-08.00

2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ

FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน

3

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - ทะเลสาบชูเซนจิ - สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตะระซัง – นาริตะ

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 NRT-DMK 09.15-13.45

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
24-28 พฤศจิกายน 2562 24,888.- 7,900.- 8°C – 15°C
01-05 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
05-09 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
06-10 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
07-11 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 6°C – 12°C
08-12 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
09-13 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
10-14 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
11-15 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
12-16 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
13-17 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 12°C
14-18 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
15-19 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
16-20 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
17-21 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
18-22 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
22-26 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบชูเซนจิที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest