ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ ชมใบไม้เปลียนสี ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ ชมใบไม้เปลียนสี ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ ชมใบไม้เปลียนสี ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP66XJ5DTN (TXJ142)

เดินทาง : 6 ตุลาคม 19 - 21 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 DMK-NRT 23.45-08.00

2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ

FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน

3

ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - ทะเลสาบชูเซนจิ - สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตะระซัง – นาริตะ

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

5

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 NRT-DMK 09.15-13.45

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
06-10 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C – 23°C
13-17 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C – 22°C
20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C – 20°C
27-31 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 13°C – 19°C
03-07 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 11°C – 18°C
10-14 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 10°C – 16°C
17-21 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 09°C – 15°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ ชมใบไม้เปลียนสี ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest