ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาสหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ ที่ฟูจิเท็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาสหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ ที่ฟูจิเท็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาสหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ ที่ฟูจิเท็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP64XJ6DZG (NRT24)

เดินทาง : 30 พฤศจิกายน 19 - 4 มกราคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

24,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือเทียบเท่า

3

ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

5

วัดนาริตะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน - สนามบินนาริตะ

-

6

สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999
02 – 07 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
03 – 08 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
04 – 09 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
06 – 11 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 19,999
07 – 12 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
08 – 13 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
09 – 14 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
11 – 16 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
12 – 17 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
13 – 18 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
14 – 19 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
15 – 20 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
16 – 21 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
17 – 22 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
18 – 23 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
19 – 24 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
20 – 25 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
24 – 29 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
25 – 30 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
26 – 31 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 33,999 8,000 21,999
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 35,999 8,000 23,999
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 35,999 8,000 23,999
30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 35,999 8,000 23,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาสหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ ที่ฟูจิเท็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest