ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG (HOK14)

เดินทาง : 4 มกราคม 20 - 2 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

27,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินซัปโปโร - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน มอลล์

SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ

TOKYU EXCEL SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

TOKYU EXCEL SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

5

สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

04 – 08 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
05 – 09 มกราคม 2563 27,999 8,000 19,999
06 – 10 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
07 – 11 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
08 – 12 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
09 – 13 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
10 – 14 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
11 – 15 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
12 – 16 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
13 – 17 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
14 – 18 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
15 – 19 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
16 – 20 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
17 – 21 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
18 – 22 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
19 – 23 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
20 – 24 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
21 – 25 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
22 – 26 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
23 – 27 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
24 – 28 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
25 – 29 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
26 – 30 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
27 – 31 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 8,000 21,999
26 ก.พ.-01 มี.ค. 2563 29,999 8,000 21,999
27 ก.พ.-02 มี.ค. 2563 29,999 8,000 21,999
28 ก.พ.-03 มี.ค. 2563 29,999 8,000 21,999
29 ก.พ.-04 มี.ค. 2563 29,999 8,000 21,999
01 – 05 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
02 – 06 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
03 – 07 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
04 – 08 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
05 – 09 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
06 – 10 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
07 – 11 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
08 – 12 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
09 – 13 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
10 – 14 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
11 – 15 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
12 – 16 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
13 – 17 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
14 – 18 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
15 –19 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
16 – 20 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
17 – 21 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
18 – 22 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
19 – 23 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
20 – 24 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
21 – 25 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
22 – 26 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
23 – 27 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
24 – 28 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
26 – 30 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
27 – 31 มีนาคม 2563 29,999 8,000 21,999
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 29,999 8,000 21,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest