ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP59XJ5DZG – (KIX04)

ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า

OSAKA – TAKAYAMA

5 วัน 3 คืน

ไปครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 2 เมืองดัง

เดินทาง มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 22,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

วัดคินคาคุจิ – อิออน จัสโก้ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองKARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE
2โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
HASHIMA DAILY HOTEL
3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
HASHIMA DAILY HOTEL
4ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
5โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

07 – 11 มิถุนายน  256123,8888,00014,888
14 – 18 มิถุนายน  256123,8888,00014,888
21 – 25 มิถุนายน  256123,8888,00014,888
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.  256124,8888,00015,888
04 – 08 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
05 – 09 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
06 – 10 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
11 – 15 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
12 – 16 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
13 – 17 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
18 – 22 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
19 – 23 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
20 – 24 กรกฎาคม  256124,8888,00015,888
25 – 29 กรกฎาคม  256127,8888,00018,888
26 – 30 กรกฎาคม  256127,8888,00018,888
01 – 05 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
02 – 06 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
03 – 07 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
08 – 12 สิงหาคม  256127,8888,00018,888
09 – 13 สิงหาคม  256127,8888,00018,888
10 – 14 สิงหาคม  256129,8888,00020,888
15 – 19 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
16 – 20 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
17 – 21 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
22 – 26 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
23 – 27 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
24 – 28 สิงหาคม  256125,8888,00016,888
29 ส.ค. – 02 ก.ย.  256124,8888,00015,888
30 ส.ค. – 03 ก.ย.  256124,8888,00015,888
31 ส.ค. – 04 ก.ย.  256124,8888,00015,888
05 – 09 กันยายน  256123,8888,00014,888
06 – 10 กันยายน  256123,8888,00014,888
07 – 11 กันยายน  256123,8888,00014,888
12 – 16 กันยายน  256123,8888,00014,888
13 – 17 กันยายน  256123,8888,00014,888
14 – 18 กันยายน  256123,8888,00014,888
19 – 23 กันยายน  256123,8888,00014,888
20 – 24 กันยายน  256123,8888,00014,888
21 – 25 กันยายน  256123,8888,00014,888
26 – 30 กันยายน  256122,8888,00013,888

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่น