ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP59XJ5DTN (XJ117)

เดินทาง : 1 มิถุนายน 19 - 4 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

18,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

-

2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเช็นธรรมชาติ

FUJI SUN RESORT HOTEL

3

ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

NARITA HEDISTAR HOTEL

4

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

NARITA HEDISTAR HOTEL

5

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

-

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
01-05 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
02-06 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
03-07 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
04-08 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
05-09 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
06-10 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
07-11 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
08-12 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
09-13 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
10-14 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
11-15 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
12-16 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
13-17 มิถุนายน 2562 18,888.- 7,900.-
14-18 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
15-19 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
16-20 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
17-21 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
18-22 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
19-23 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
20-24 มิถุนายน 2562 18,888.- 7,900.-
21-25 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
22-26 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
23-27 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
24-28 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
25-29 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
26-30 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.-
01-05 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
02-06 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
03-07 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
04-08 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
05-09 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
06-10 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
07-11 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
08-12 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
09-13 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
10-14 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
11-15 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
12-16 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.-
13-17 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
14-18 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
15-19 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
16-20 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
17-21 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
18-22 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
19-23 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
20-24 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
21-25 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
22-26 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
23-27 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
25-29 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
26-30 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
27-31 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.-
04-08 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
05-09 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
06-10 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
07-11 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
08-12 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
09-13 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
10-14 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
11-15 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
12-16 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
13-17 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
14-18 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
15-19 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
16-20 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
17-21 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
18-22 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
19-23 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
20-24 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
21-25 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
22-26 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
23-27 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
24-28 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
25-29 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
26-30 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.-
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest